• فهرست
 • صنف سردخانه
 • سردخانه سیب ترکمان
 • مدیریت :
 • اسماعیل نیا
 • مکان :
 • روستای تپه ترکمان
 • سردخانه بهرامی
 • مدیریت :
 • برادران بهرامی
 • مکان :
 • روستای تومتر
 • سردخانه صالحی
 • مدیریت :
 • باقر صالحی
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه آمونیاکی دشت بهشت
 • مدیریت :
 • قاضی عباسپور
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه اسدی
 • مدیریت :
 • سعید اسدی زینالو
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه هادی
 • مدیریت :
 • حمدالله قهوه چی
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه شاهین
 • مدیریت :
 • رشید وطن دوست
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه آمونیاکی الماس آذربایجان
 • مدیریت :
 • محمد حسن علیزاده
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه اتمسفری فرجی
 • مدیریت :
 • حامد فرجی
 • مکان :
 • جاده بالانج
 • سردخانه فلامینگو
 • مدیریت :
 • کریم قاسمی
 • مکان :
 • روستای بالانج
 • سردخانه آمونیاکی هدف
 • مدیریت :
 • ولی قنبری
 • مکان :
 • روستای بالانج
 • سردخانه ماه سیب
 • مدیریت :
 • نجم الدین ویوسف تاج الدینی
 • مکان :
 • روستای بالانج
 • سردخانه آمونیاکی گلشاد رحمتی
 • مدیریت :
 • گلشاد علی رحمتی
 • مکان :
 • روستای بالانج
 • سردخانه عشایر
 • مدیریت :
 • عبدالله شمسی
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه سرچشمه
 • مدیریت :
 • کمال وجمال آبیاری
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه شیخی
 • مدیریت :
 • داریوش شیخی
 • مکان :
 • روستای تومتر
 • سردخانه اعتماد
 • مدیریت :
 • سعید عباسی
 • مکان :
 • جاده باراندوز
 • سردخانه رزمجو
 • مدیریت :
 • مهدی رزمجو
 • مکان :
 • جاده باراندوز
 • سردخانه خرم سیب فتاحی
 • مدیریت :
 • حاج بهرام فتاحی
 • مکان :
 • جاده باراندوز
 • سردخانه شیرپنجه
 • مدیریت :
 • وحید شیرپنجه
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه رضازاده
 • مدیریت :
 • رضازاده
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه آتادشت
 • مدیریت :
 • عبدالناصر
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه ستار
 • مدیریت :
 • ستار مخبری
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه کوهنورد
 • مدیریت :
 • رضا کوهنورد
 • مکان :
 • جاده مهاباد
 • سردخانه اروم سیب
 • مدیریت :
 • آرش قسمتی
 • مکان :
 • جاده مهاباد
 • سردخانه طراوت
 • مدیریت :
 • رضا نوری
 • مکان :
 • جاده مهاباد
 • سردخانه حسن نژاد
 • مدیریت :
 • پرویز حسن نژاد
 • مکان :
 • جاده مهاباد
 • سردخانه سردباران
 • مدیریت :
 • الیسان عزیز سردرود
 • مکان :
 • جاده مهاباد
 • سردخانه ذکریائی
 • مدیریت :
 • میر جواد ذکریائی
 • مکان :
 • جاده بالانج
 • سردخانه رجبی
 • مدیریت :
 • هومن رجبی
 • مکان :
 • جاده سرو
 • سردخانه دشتی
 • مدیریت :
 • احمد دشتی
 • مکان :
 • جاده ارومیه اشنویه
 • سردخانه حقیقت
 • مدیریت :
 • رزاقی وند
 • مکان :
 • جاده باراندوز